Analiza VSM

1.) Definicja VSM:             

Technika polegająca na mapowaniu (czyli opisywaniu w sposób graficzny) jak wygląda przepływ wartości z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Celem zastosowania Mapowania strumienia wartości jest takie połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów produkowania i dostarczenia wyrobów i usług aby zobrazować i zrozumieć w jaki sposób przez firmę przepływa strumień wartości dla Klientów. Dzięki zmapowaniu przepływu, organizacja potrafi zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa i po wykonanej analizie zaprojektować sposób na ich zredukowanie, ograniczeniu lub całkowitą eliminację. Celem zastosowania mapowania strumienia wartości jest takie połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów wyprodukowania i dostarczenia wyrobów i usług aby zobrazować i zrozumieć przepływ strumienia wartości. Celem nie jest samo „mapowanie procesu”, ale wdrożenie „przepływu dodającego wartość”, aby przygotować organizację do wdrożenia programu działań naprawczych np.: KAIZEN, Lean Manufacturing, Lean Thinking, Six Sigma.

2.) Korzyści wynikające z zastosowania analizy VSM:
– zobrazowanie przepływu informacji i zasobów w firmie dzięki czemu identyfikacja marnotrawstwa w firmie a co za tym idzie obniżenie kosztów,
– zintegrowanie wskaźników zakładu z potrzebami klienta, maksymalizacja wartości dodanej dla odbiorcy,
– skrócenie czasu przepływu produktu lub usługi przez firmę nawet do 80%,
– zwiększenie płynności finansowej firmy,
– poprawa organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

3.) Założenia mapowania strumienia wartości:
– zdefiniowanie aktualnych procesów (dróg wyrobów) w kierunku od klienta do dostawcy, wskazując kluczowe miejsca i informacje w procesach,

– przeorganizowanie przepływów, odnalezienie marnotrawstwa i ich źródeł w procesach i zdefiniowanie stanu przyszłego na zasadzie szczupłego wytwarzania,

– skoncentrowanie się na zachowaniu płynności przepływów i dążeniu do ciągłego doskonalenia aktualnych stanów doskonalonych procesów.
4.) Na mapie znajdują się informacje o:
– sposobie komunikacji z klientem,
– wymaganiach odbiorcy,
– zapotrzebowaniu klientów i jego zmienności,
– formie i czasie trwania przepływu informacji wewnątrz firmy,
– zapasach szczegółach procesu wytwarzania,
– czasie realizacji zlecenia,
– czasie jaki jest potrzebny na uzyskanie gotówki od klienta (płynność finansowa, Lead Time – L/T)
5.) VSM składa się z 3 etapów:
– ETAP 1 – VSA – Value Stream Analysis – diagnoza stanu istniejącego, analiza obecnego stanu strumienia wartości,

– ETAP 2 – VSD – Value Stream Designing – wizja stanu przyszłego, budowa docelowego stanu strumienia wartości,

– ETAP 3 – VSP – Value Stream Work Plan – plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań
6.) Mapa stanu obecnego przedstawia:
– stan strumienia wartości w konkretnej chwili, dla reprezentanta i przeciętnego zapotrzebowania,
– charakterystykę kluczowych dostawców strumienia,
– charakterystyki kluczowych odbiorców lub grupy klientów strumienia.
7.) Mapowanie to narzędzie, które pozwala:
– zbudować system zarządzania procesem realizacji zlecenia,
– określić zasady obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie wytwórczym,
– stworzyć krótko– (rok), jak i długoterminowy (kilka lat) plan doskonalenia,
– zbudować strategię produkcyjno-logistyczną.